Περιήγηση: Διπολισμός ΗΠΑ-Κίνα

Διεθνή
Κίνα-ΗΠΑ: Πέντε κινεζικοί όμιλοι αποσύρονται από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Πέντε σημα­ντι­κές κινε­ζι­κές εται­ρεί­ες εισηγ­μέ­νες στις ΗΠΑ ανα­κοί­νω­σαν σήμε­ρα πως απο­σύ­ρο­νται από το Χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρ­κης, καθώς βρί­σκο­νται στο…