Περιήγηση: Δισεκατομυριούχοι

Διεθνή
Παράσιτα

Δισε­κα­τομ­μύ­ρια πάνε κι έρχο­νται και φέτος στην ετή­σια λίστα του περιο­δι­κού «Forbes». Με περιου­σία 211 δισ. δολά­ρια, την παγκό­σμια πρωτιά…