Περιήγηση: Διόδια

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Σε λειτουργία τα νέα διόδια στην περιφερειακή οδό στο ύψος Ωραιοκάστρου

Νέο «χαρά­τσι» περι­μέ­νει τους οδη­γούς στην περι­φε­ρεια­κή οδό Θεσ­σα­λο­νί­κης στο ύψος του Ωραιο­κά­στρου, καθώς από σήμε­ρα τέθη­κε σε λει­τουρ­γία ο νέος…

Πολιτική
Δωρεάν — ελεύθερα διόδια και μειωμένα εισιτήρια για τη μετακίνηση των πολιτών τις γιορτές του Πάσχα ζητά το ΚΚΕ με Ερώτηση

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών και Οικο­νο­μι­κών κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, ζητώ­ντας τη δωρε­άν — ελεύθερα…

Επικαιρότητα
Γ. Πρωτούλης: «Να απομακρυνθούν τα ήδη εγκατεστημένα διόδια εντός Αττικής και να σταματήσουν οι διώξεις»

«Να απο­μα­κρυν­θούν τα ήδη εγκα­τε­στη­μέ­να διό­δια εντός Αττι­κής και παντού και να στα­μα­τή­σουν οι διώ­ξεις και η κατα­στο­λή ενα­ντί­ον όσων…