Περιήγηση: διώξεις συνδικαλιστών

Διεθνή
Διώξεις συνδικαλιστών καταγγέλλει το ΚΚ Βενεζουέλας — Μήνυμα αλληλεγγύης από το ΚΚΕ

Την δίω­ξη συν­δι­κα­λι­στών, εργα­ζό­με­νων στην πετρε­λαϊ­κή βιο­μη­χα­νία, καταγ­γέλ­λουν με ανα­κοί­νω­ση τους το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PCV) και το Εθνι­κό Μέτωπο…