Περιήγηση: ΔΝΤ

Ατέχνως
Συνέντευξη με το Νέο Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας: Οι Νατοϊκοί βομβαρδισμοί, οι ιμπεριαλιστές και τα Βαλκάνια

Επι­μέ­λεια: Νίκος Μότ­τας // Συνέ­ντευ­ξη με τον Marijan Kubik, υπεύ­θυ­νο διε­θνών σχέ­σε­ων του Νέου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος της Γιου­γκο­σλα­βί­ας (Nova Komunistička Partija Jugoslavije-NKPJ)*.…