Περιήγηση: Δοκίμιο Ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας

Ιστορία
Δ. Κουτσούμπας: Το Δοκίμιο Ιστορίας του ΚΚΕ είναι πολύτιμο εργαλείο, σύντροφος και βοηθός στην πάλη του Κόμματος

“Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ νοιώ­θει δικαιο­λο­γη­μέ­νη υπε­ρη­φά­νεια που έφε­ρε σε πέρας ένα σπου­δαί­ας και ανε­κτί­μη­της αξί­ας έργο: Τους τόμους…