Περιήγηση: Δολοφονία 19χρονου

Επικαιρότητα
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης: «Σήμερα ο Άλκης, αύριο εμείς; Ας γίνει η αφορμή να αλλάξουμε τον κόσμο» (VIDEO–ΦΩΤΟ)

Μέλη της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών της Θεσ­σα­λο­νί­κης βρέ­θη­καν νωρί­τε­ρα σήμε­ρα στο σημείο που δολο­φο­νή­θη­κε ο 19χρονος Άλκης, στη Χαρι­λά­ου, όπου…

Προτεινόμενο
«Για Κάθε Άλκη»

Σε μια συγκι­νη­τι­κή πρω­το­βου­λία προ­χώ­ρη­σαν οι μαθη­τές του Πει­ρα­μα­τι­κού Σχο­λεί­ου του Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης (Γυμνά­σια και Λύκειο), θέλο­ντας να τιμή­σουν τη…