Περιήγηση: Δολοφονίες

Διεθνή
Το κράτος τρομοκράτης Ισραήλ δολοφόνησε ακίνδυνο 15χρονο — Το βίντεο της εν ψυχρώ δολοφονίας

Ένας παλαι­στί­νιος έφη­βος σκο­τώ­θη­κε την Παρα­σκευή από τις σφαί­ρες ισραη­λι­νών στρα­τιω­τών κατά τη διάρ­κεια επει­σο­δί­ων στα σύνο­ρα του Ισρα­ήλ με…

Διεθνή
Το κράτος τρομοκράτης συνεχίζει τις δολοφονίες: Δύο νεκροί — Ένα 13χρονο αγόρι με σφαίρα στο κεφάλι

Δύο Παλαι­στί­νιοι, ο ένας 13χρονο αγό­ρι, σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα από ισραη­λι­νά πυρά σε συγκρού­σεις κοντά στα σύνο­ρα που χωρί­ζουν το Ισρα­ήλ και…

Διεθνή
Ισραήλ: Υψηλή τεχνολογία κατά των «φονικών χαρταετών» που πετούν Παλαιστίνιοι (!)

Σε μια κίνη­ση εντυ­πω­σια­σμού και δημιουρ­γί­ας περιρ­ρέ­ου­σας ατμό­σφαι­ρας περί δήθεν απει­λής από «τρο­μο­κρά­τες» Παλαι­στί­νιους που χρη­σι­μο­ποιούν «φονι­κούς χαρ­τα­ε­τούς», η τεχνο­λο­γι­κή κοινότητα…

Διεθνή
Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καταδίκασε τη χρήση δυσανάλογης βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων

Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του Οργα­νι­σμού Ηνω­μέ­νων Εθνών κατα­δί­κα­σε την Τετάρ­τη με μεγά­λη πλειο­ψη­φία τη χρή­ση δυσα­νά­λο­γης βίας από τις ένοπλες…

Διεθνή
Τρεις δολοφονίες Παλαιστινίων από τον Ισραηλινό στρατό σήμερα, γιατί πετούσαν πέτρες και έκαιγαν λάστιχα!!!

Καθη­με­ρι­νά ρέει το αίμα στη Λωρί­δα της Γάζας όπου το Ισρα­ήλ με την ανο­χή της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας δολο­φο­νεί Παλαι­στί­νιους άμαχους…

Διεθνή
Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ σκότωσε παλαιστίνιο με τρεις σφαίρες γιατί “έριξε μια μεγάλη πέτρα”!!!

Ο ισραη­λι­νός στρα­τός δολο­φό­νη­σε σήμε­ρα έναν Παλαι­στί­νιο ο οποί­ος, όπως ανα­φέ­ρει στην ανα­κοί­νω­σή του, “έρι­ξε μια μεγά­λη πέτρα” σε στρατιώτες…

Κοινωνία
Η παλαιστινιακή σημαία στο Δημαρχείο Καισαριανής σε ένδειξη αλληλεγγύης

Και ενώ καθη­με­ρι­νά συνε­χί­ζο­νται οι δολο­φο­νί­ες Παλαι­στι­νί­ων από το κρά­τος τρο­μο­κρά­τη Ισρα­ήλ, δε λεί­πουν οι πρά­ξεις αλλη­λεγ­γύ­ης στον παλαι­στι­νια­κό λαό.…