Περιήγηση: Δράμα

Κοινωνία
Πρωτοφανής χαλαζόπτωση στη Δράμα ‑Χρειάστηκαν εκσκαπτικά για να απομακρύνουν το χαλάζι από τους δρόμους — Έφτασε τα 30–40εκ.

Πρω­το­φα­νής χαλα­ζό­πτω­ση έπλη­ξε, χθες το βρά­δυ, την πόλη της Δρά­μας, με απο­τέ­λε­σμα να προ­κλη­θούν εκτε­τα­μέ­να προ­βλή­μα­τα σε πολ­λές γει­το­νιές. Ήταν…

Επικαιρότητα
Δράμα: Ντροπή για την πόλη η τοποθέτηση προτομής του εγκληματία, συνεργάτη των κατακτητών Τσαούς Αντών

Το θέμα της πρό­τα­σης τοπο­θέ­τη­σης προ­το­μής του αντι­κομ­μου­νι­στή και συνερ­γά­τη των Βουλ­γά­ρων κατα­κτη­τών Αντών Τσα­ούς επα­νέ­φε­ρε η δημο­τι­κή αρχή του δήμου Δρά­μας, με…

Κοινωνία
Απεγκλωβίστηκε αρκούδα που είχε πέσει σε άδεια υδατοδεξαμενή

Σε άδεια υδα­το­δε­ξα­με­νή στο Νευ­ρο­κό­πι Δρά­μας εγκλω­βί­στη­κε αρκού­δα διά­σω­σης αν και χρειά­στη­κε ώρες κατά­φε­ρε να την απε­γκλω­βί­σει χρη­σι­μο­ποιώ­ντας μια αυτοσχέδια…