Περιήγηση: Δυτική Θράκη

Επικαιρότητα
ΥΠΕΞ Τουρκίας: Νέες κατηγορίες κατά της Ελλάδας με αφορμή τη νομοθετική ρύθμιση για τις μουφτείες

Κατη­γο­ρί­ες κατά της Ελλά­δας για παρα­βί­α­ση των δικαιω­μά­των και των ελευ­θε­ριών της «τουρ­κι­κής μειο­νό­τη­τας της Δυτι­κής Θρά­κης» εξα­πο­λύ­ει το τουρκικό…