Περιήγηση: δωρεάν μαθήματα

Παιδεία
«Μάθημα» ταξικής αλληλεγγύης: Δωρεάν μαθήματα σε μαθητές από την Λαϊκή Επιτροπή Αμαρουσίου

Η Λαϊ­κή Επι­τρο­πή Αμα­ρου­σί­ου, στα πλαί­σια της ταξι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης, παρα­δί­δει για 4η χρο­νιά, δωρε­άν μαθή­μα­τα σε μαθη­τές γυμνα­σί­ου-λυκεί­ου, που οι…