Περιήγηση: Δωρεά σώματος

Κοινωνία
Ιατρική Σχολή Αθηνών: Κίνηση υψηλού συμβολισμού η δωρεά από τον Κ. Καζάκο του σώματός του

“Κίνη­ση υψη­λού συμ­βο­λι­σμού” χαρα­κτη­ρί­ζει η Ιατρι­κή Σχο­λή Αθη­νών την από­φα­ση του Κώστα Καζά­κου, που πέθα­νε την περα­σμέ­νη Τρί­τη σε ηλικία…