Περιήγηση: Δωσίλογοι

Πολιτική
Περγαμηνές

«Σε ένα σπί­τι που σχε­δόν διπλα­σιά­στη­κε σε μέγε­θος το 1946, λει­τουρ­γού­σαν δύο βιο­τε­χνί­ες (…) όπως αφη­γεί­ται ο Ταξί­αρ­χος ε.α. Δημήτρης…

Ιστορία
«Δέον να αποδίδεται ο οφειλόμενος χαιρετισμός εις τους αξιωματικούς του γερμανικού στρατού» (Ντοκουμέντο δωσιλογισμού)

Επι­μέ­λεια: Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Λίγες μέρες από την εισβο­λή των γερ­μα­νών στη χώρα μας και η δωσι­λο­γι­κή κυβέρ­νη­ση Τσο­λά­κο­γλου, δείχνει…

Ιστορία
«Ποιο σπίτι Παουτζή κάηκε από του Γερμανούς;» (Ένα ντοκουμέντο για τον πραγματικό ρόλο της ΠΑΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Πολ­λές φορές έγι­νε και στις μέρες προ­σπά­θεια να χαρα­κτη­ρι­στεί η ΠΑΟ ως «πατριω­τι­κή οργά­νω­ση» που απλά ήταν…

Ματιές στην Επικαιρότητα
«Μάθε παιδί μου» ιστορία… Τι, δε θα σε έβγαζαν στο «γυαλί»…;

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // «Ο φασι­σμός φυτρώ­νει στη δυστυ­χία, καλ­λιερ­γεί­ται από την αμά­θεια και ποτί­ζε­ται με το νερό της ιστο­ρι­κής λήθης», διαχρονικής…