Περιήγηση: Δώρο Χριστουγέννων

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Επαναφορά κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και δώρων Χριστουγέννων — Πάσχα για εργαζόμενους και συνταξιούχους

Δύο τρο­πο­λο­γί­ες κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ στο νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας, που αφο­ρούν στην επα­να­φο­ρά του κατώ­τα­του μισθού…

Κοινωνία
Έπιασε πάτο η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να υπερασπιστεί το κόψιμο των Δώρων από τους δημόσιους υπαλλήλους

Με την ίδια ακρι­βώς άθλια επι­χει­ρη­μα­το­λο­γία και τους εκβια­σμούς που είχαν χρη­σι­μο­ποι­ή­σει και οι κυβερ­νή­σεις ΝΔ — ΠΑΣΟΚ, ζήτη­σαν οι συνήγοροι…