Περιήγηση: Είδη διατροφής

Οικονομία
Κάθε μέρα και ακριβότερα τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης — Στο 14,3% ο πληθωρισμός στα είδη διατροφής

Ο πλη­θω­ρι­σμός στα τρό­φι­μα και στα είδη δια­τρο­φής κινή­θη­κε εκ νέου ανο­δι­κά κατά 14,3%. Ειδι­κό­τε­ρα, μέσα σε ένα έτος (Μάρ­τιος 2023…