Περιήγηση: ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Καισαριανής: σύσκεψη — συζήτηση για τα “82 χρόνια από την ίδρυση του Ε.Α.Μ. _ επίκαιρα και διαχρονικά τα διδάγματα του αγώνα του»

ΚΑΛΕΣΜΑ Η Πανελ­λή­νια Ένω­ση Αγω­νι­στών Εθνι­κής Αντί­στα­σης & Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας και το Παράρ­τη­μα Και­σα­ρια­νής της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ  σας καλούν σήμερα…

Επικαιρότητα
Λιτόχωρο — ΚΝΕ: Οι μαχητές του Γράμμου δεν λύγισαν ΠΟΤΕ, δόξα και τιμή στον ΔΣΕ!»

Πεζο­πο­ρί­ες στα βήμα­τα των μαχη­τών του ΔΣΕ πραγ­μα­το­ποιούν οι οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ στο πλαί­σιο της δρα­στη­ριό­τη­τας μπρο­στά στην 32η Αντιιμπεριαλιστική…

Επικαιρότητα
Ελασσόνα: Εγκαινιάστηκε το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας

Τα εγκαί­νια του Μου­σεί­ου της Εθνι­κής Αντί­στα­σης και του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλά­δας (ΔΣΕ) Ελασ­σό­νας πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα, με τη…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ανέδειξε πως όταν ο λαός το θέλει, μπορεί να γράφει λαμπρές σελίδες

«Η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης ανέ­δει­ξε πως όταν ο λαός το θέλει, το πιστεύ­ει, τότε μπο­ρεί να γρά­φει λαμπρές σελί­δες στην…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί επιδιώκουν να ξαναγραφεί και να πλαστογραφηθεί η ιστορία της πόλης

Αγω­νι­στές και από­γο­νοι αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την από­φα­ση της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας να διε­νερ­γή­σει «έλεγ­χο νομι­μό­τη­τας» της…

Επικαιρότητα
Ποιοί θέλουν να ξαναγράψουν την Ιστορία της Θεσσαλονίκης; Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Δημο­σιεύ­μα­τα του τύπου ανα­φέ­ρουν ότι το Σώμα Ελεγ­κτών Δημό­σιας Διοί­κη­σης (με εντο­λή ποιού?) ανέ­λα­βε να εξε­τά­σει αν είναι νόμι­μη η…