Περιήγηση: ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης ανέδειξε πως όταν ο λαός το θέλει, μπορεί να γράφει λαμπρές σελίδες

«Η απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσ­σα­λο­νί­κης ανέ­δει­ξε πως όταν ο λαός το θέλει, το πιστεύ­ει, τότε μπο­ρεί να γρά­φει λαμπρές σελί­δες στην…

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Ακροδεξιοί επιδιώκουν να ξαναγραφεί και να πλαστογραφηθεί η ιστορία της πόλης

Αγω­νι­στές και από­γο­νοι αγω­νι­στών της Εθνι­κής Αντί­στα­σης, δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την από­φα­ση της Εθνι­κής Αρχής Δια­φά­νειας να διε­νερ­γή­σει «έλεγ­χο νομι­μό­τη­τας» της…

Επικαιρότητα
Ποιοί θέλουν να ξαναγράψουν την Ιστορία της Θεσσαλονίκης; Ανακοίνωση της «Λαϊκής Συσπείρωσης»

Δημο­σιεύ­μα­τα του τύπου ανα­φέ­ρουν ότι το Σώμα Ελεγ­κτών Δημό­σιας Διοί­κη­σης (με εντο­λή ποιού?) ανέ­λα­βε να εξε­τά­σει αν είναι νόμι­μη η…

Επικαιρότητα
Μεζούρλο Λάρισας: Στις 17 Οκτώβρη τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του ΚΚΕ για τους αλύγιστους

Στην τελι­κή ευθεία βρί­σκο­νται οι εργα­σί­ες για την κατα­σκευή Μνη­μεί­ου Εκτε­λε­σθέ­ντων της περιό­δου 1946–1950 (ΔΣΕ) και 1941–1944, στον λόφο του Μεζούρλου…

Απόψεις
Σύνταγμα Μακρυγιάννη 1944: Όταν οι Ταγματασφαλίτες βαφτίζονται «ήρωες»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της ιδε­ο­λο­γι­κής ηγε­μο­νί­ας της αστι­κής τάξης στη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα υπήρ­ξε η διαιώ­νι­ση ιστο­ρι­κών μύθων. Ολόκληρες…