Περιήγηση: ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Επικαιρότητα
Μεζούρλο Λάρισας: Στις 17 Οκτώβρη τα αποκαλυπτήρια του μνημείου του ΚΚΕ για τους αλύγιστους

Στην τελι­κή ευθεία βρί­σκο­νται οι εργα­σί­ες για την κατα­σκευή Μνη­μεί­ου Εκτε­λε­σθέ­ντων της περιό­δου 1946–1950 (ΔΣΕ) και 1941–1944, στον λόφο του Μεζούρλου…

Απόψεις
Σύνταγμα Μακρυγιάννη 1944: Όταν οι Ταγματασφαλίτες βαφτίζονται «ήρωες»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της ιδε­ο­λο­γι­κής ηγε­μο­νί­ας της αστι­κής τάξης στη μετα­πο­λε­μι­κή Ελλά­δα υπήρ­ξε η διαιώ­νι­ση ιστο­ρι­κών μύθων. Ολόκληρες…

Πρόσωπα
Νίκος Γόδας: Ο κομμουνιστής ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, παράδειγμα λεβεντιάς και ηρωϊσμού

Συμπλη­ρώ­νο­νται σήμε­ρα 71 χρό­νια από την εκτέ­λε­ση του ΕΛΑ­Σί­τη κομ­μου­νι­στή, ποδο­σφαι­ρι­στή του Ολυ­μπια­κού, Νίκου Γόδα. Εκτέ­λε­στη­κε στις 19 Νοέμ­βρη του…

Ιστορία
Αλέκα Παπαρήγα: «Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης με τον ΕΛΑΣ νικητή αποδεικνύει το μεγαλείο του ΚΚΕ και του λαού»

Με ιδιαί­τε­ρη επι­τυ­χία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το πρωί της Κυρια­κής η εκδή­λω­ση της ΚΟ Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ για τα 75 χρό­νια από την απε­λευ­θέ­ρω­ση της Θεσσαλονίκης…