Περιήγηση: ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

Απόψεις
Τι θα κάνουν οι έλληνες κομμουνιστές σε περίπτωση πολέμου;

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η πρό­σφα­τη κλι­μά­κω­ση της τουρ­κι­κής προ­κλη­τι­κό­τη­τας, στο πλαί­σιο της ευρύ­τε­ρης όξυν­σης των ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών στην περιο­χή, έδωσε…

Ιστορία
Γεώργιος Παπανδρέου, ο αντικομμουνιστής «Γέρος της Δημοκρατίας»

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η φετι­νή χρο­νιά είναι διπλά επε­τεια­κή για μια πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νη προ­σω­πι­κό­τη­τα του ελλη­νι­κού αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος του 20ου…

Ιστορία
Κορνήλιος Καστοριάδης: Διακήρυττε το σοσιαλισμό, αλλά επέλεξε τη βαρβαρότητα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Σήμε­ρα, 26 Δεκέμ­βρη, συμπλη­ρώ­νο­νται 20 χρό­νια από το θάνα­το του φιλό­σο­φου, οικο­νο­μο­λό­γου και ψυχα­να­λυ­τή Κορ­νή­λιου Καστο­ριά­δη. Γεν­νη­μέ­νος στην…

Πολιτική
ΚΚΕ για 28η Οκτωβρίου: Ασέλγεια η προσπάθεια της κυβέρνησης να εμφανιστεί ότι τιμά το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ

«Η προ­σπά­θεια της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να εμφα­νι­στεί ότι τιμά το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, τη Μακρό­νη­σο, την Και­σα­ρια­νή, για να δικαιο­λο­γή­σει τα…