Περιήγηση: ΕΑΜ Νέων

Ιστορία
5 Φεβρουαρίου 1942: Ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων

Εξαι­ρε­τι­κή σημα­σία για την ανά­πτυ­ξη της Εθνι­κής Αντί­στα­σης ενα­ντί­ον των κατα­κτη­τών είχε η πλα­τιά συμ­με­το­χή της ελλη­νι­κής νεο­λαί­ας στον εθνικοαπελευθερωτικό…