Περιήγηση: Εβρος

Ματιές στην Επικαιρότητα
Αποκαΐδια

Άρον άρον «μάζε­ψε» η κυβέρ­νη­ση, μετά την κατα­κραυ­γή, την από­φα­ση της Απο­κε­ντρω­μέ­νης Διοί­κη­σης Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης για εγκα­τά­στα­ση ανε­μο­γεν­νη­τριών μέσα…

Κοινωνία
Στη φυλακή οι τρεις αυτόκλητοι «σερίφηδες» του Έβρου

Την προ­σω­ρι­νή κρά­τη­ση των τριών ακρο­δε­ξιών αυτό­κλη­των σερί­φη­δων απο­φά­σι­σε ομό­φω­να το Δικα­στι­κό Συμ­βού­λιο Αλε­ξαν­δρού­πο­λης για το απε­χθές περι­στα­τι­κό της απαγωγής…

Κοινωνία
Για 12η μέρα μαίνεται η φωτιά στον Έβρο – Τεράστια επιχείρηση της Πυροσβεστικής με πυροσβέστες από 9 χώρες

Για ακό­μα ένα βρά­δυ οι πυρο­σβε­στι­κές δυνά­μεις που επι­χει­ρούν στον Έβρο έδω­σαν μάχη με τις ανα­ζω­πυ­ρώ­σεις. Σύμ­φω­να με την Πυροσβεστική,…

Πολιτική
ΤΕ Έβρου του ΚΚΕ: Ούτε μια συγγνώμη, καμία ανάληψη ευθύνης από την κυβέρνηση για την ασύλληπτη καταστροφή

«Ούτε μια συγ­γνώ­μη, καμία ανά­λη­ψη ευθύ­νης για τις ελλεί­ψεις που οδή­γη­σαν στην τερά­στια κατα­στρο­φή δεν ακού­στη­κε από τα χεί­λη του…