Περιήγηση: Εγκέφαλος

Υγεία
Ερευνητές εντόπισαν περιοχές του εγκεφάλου που επηρεάζονται από την υψηλή πίεση και σχετίζονται με την άνοια

Ερευ­νη­τές εντό­πι­σαν για πρώ­τη φορά συγκε­κρι­μέ­νες περιο­χές του εγκε­φά­λου που έχουν υπο­στεί βλά­βη από την υψη­λή αρτη­ρια­κή πίε­ση και μπορεί…

Επιστήμη
Οι πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη φαίνεται να επηρεάζουν τον εγκέφαλο των παιδιών

Ερευ­νη­τές εντό­πι­σαν “δια­φο­ρε­τι­κά μοτί­βα” σε εγκε­φα­λο­γρα­φή­μα­τα που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν σε παι­διά και τα οποία κατα­γρά­φουν έντο­νη χρή­ση έξυ­πνων συσκευών, tablets και…