Περιήγηση: Εγκεφαλικό

Κοινωνία
Έρευνα: Όσοι κοιμούνται καλά, έχουν μικρότερο κίνδυνο για έμφραγμα και εγκεφαλικό

Όσοι άνθρω­ποι κοι­μού­νται καλά, κιν­δυ­νεύ­ουν λιγό­τε­ρο από έμφραγ­μα ή εγκε­φα­λι­κό, δεί­χνει μια νέα γαλ­λι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να, που παρου­σιά­στη­κε στο διεθνές…

Υγεία
Όσοι δεν τρώνε φρούτα και λαχανικά κινδυνεύουν περισσότερο να πάθουν έμφραγμα και εγκεφαλικό

Η ανε­παρ­κής κατα­νά­λω­ση φρού­των και λαχα­νι­κών σχε­τί­ζε­ται με ένα μεγά­λο μέρος των θανά­των από εγκε­φα­λι­κό επει­σό­διο ή καρ­δια­κή προ­σβο­λή. Περίπου…

Υγεία
Μύθος ότι ένα-δύο ποτηράκια αλκοόλ προστατεύουν από εγκεφαλικό, αντιθέτως…

Δεν υπάρ­χει ασφα­λές επί­πε­δο για την κατα­νά­λω­ση του αλκο­όλ, δεί­χνει μια νέα κινε­ζο-βρε­τα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να, η οποία απο­μυ­θο­ποιεί την πεποίθηση…

Υγεία
Μύθος ότι ένα-δύο ποτηράκια αλκοόλ προστατεύουν από εγκεφαλικό, αντιθέτως…

Δεν υπάρ­χει ασφα­λές επί­πε­δο για την κατα­νά­λω­ση του αλκο­όλ, δεί­χνει μια νέα κινε­ζο-βρε­τα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή έρευ­να, η οποία απο­μυ­θο­ποιεί την πεποίθηση…