Περιήγηση: εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή

Επικαιρότητα
ΔΙΚΗ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ: “Προσχεδιασμένη απόπειρα δολοφονίας” η επίθεση στους κομμουνιστές και συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ

«Ήταν προ­σχε­δια­σμέ­νη από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας, ήταν ενέ­δρα, θέλα­νε να αφή­σουν νεκρούς πίσω τους. Είχε προ­α­ναγ­γελ­θεί στο βίντεο που ήταν Λαγός, Παναγιώταρος…

Επικαιρότητα
“Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους ναζί” — Δυνατά αντηχούν τα συνθήματα στην μεγάλη αντιφασιστική πορεία (ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν στο Κερα­τσί­νι, στο μνη­μεί­ου του Παύ­λου Φύσ­σα, για να τιμή­σουν τον αντι­φα­σί­στα μου­σι­κό που δολο­φο­νή­θη­κε από τους…

Επικαιρότητα
Οι ΝΑΖΙ στη ΦΥΛΑΚΗ ‑το σύνθημα που ακούγεται: Κοσμοσυρροή στο Εφετείο της Αθήνας

Την απαί­τη­σή τους να παρα­μεί­νουν οι ναζί εγκλη­μα­τί­ες της Χρυ­σής Αυγής στη φυλα­κή, δια­δη­λώ­νουν εργα­ζό­με­νοι, νεο­λαία, συντα­ξιού­χοι έξω από το…

Επικαιρότητα
Επιθέσεις Φασιστών: Οργανωμένη, εγκληματική, μεθοδευμένη δράση, με τα χαρακτηριστικά ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης

Ένα μικρό «δείγ­μα» από το οπλο­στά­σιο των ναζι­στών Τα στοι­χεία που παρου­σί­α­σαν την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα τα εργα­τι­κά σωμα­τεία και οι…

Επικαιρότητα
Μεγάλη Αντιφασιστική Συναυλία στο Σύνταγμα: «Δεν ξεχνάμε! Το φασισμό και το σύστημα που τον γεννά πολεμάμε!»

«Δεν ξεχνά­με! Το φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεν­νά πολε­μά­με!» το μήνυ­μα — σύν­θη­μα που ακού­στη­κε δυνα­τά στην καρδιά…

Κοινωνία
Ένας χρόνος από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής — Με τον φασισμό δεν τελειώνουμε αν δεν ανατραπεί το σύστημα που τον γεννά

Σήμε­ρα συμπλη­ρώ­νε­ται ένας χρό­νος από την κατα­δί­κη της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σής Αυγής. «Η Χρυ­σή Αυγή είναι εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση»: Αυτή…