Περιήγηση: Εγκλωβισμένα αυτοκίνητα

Επικαιρότητα
Κατατέθηκε η πρώτη αγωγή ενάντια στην Αττική Οδό — «Την αποζημίωση καθορίζει η Δικαιοσύνη και όχι η εταιρία ή ο πρωθυπουργός»

Γυναί­κα οδη­γός που παρέ­μει­νε στην εγκλω­βι­σμέ­νη στην Αττι­κή Οδό για περισ­σό­τε­ρες από 16 ώρες κατέ­θε­σε αγω­γή σε βάρος της διαχειρίστριας…

Κοινωνία
Αττική Οδός: Παραμένουν ακόμη εγκλωβισμένα ΙΧ — Συνεχίζεται το «μπαλάκι» των ευθυνών

Συνε­χί­ζο­νται ακό­μα και τώρα οι προ­σπά­θειες για τον απε­γκλω­βι­σμό των οχη­μά­των που έχουν παρα­μεί­νει εγκλω­βι­σμέ­να από τη Δευ­τέ­ρα, σε διάφορα…