Περιήγηση: Εγκυμοσύνη

Κοινωνία
Μία στις 16 γυναίκες στην Ελλάδα πέφτει θύμα ενδοοικογενειακής βίας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Μπο­ρεί η εγκυ­μο­σύ­νη να απο­τε­λέ­σει προ­ϋ­πό­θε­ση για να στα­μα­τή­σει η βία μέσα στην οικο­γέ­νεια; Η σωμα­τι­κή, σεξουα­λι­κή, ψυχο­λο­γι­κή και λεκτική…