Περιήγηση: ΕΔΑΔ

Κοινωνία
Καταδίκη από το ΕΔΑΔ για την υποχρέωση των γονιών αποκαλύπτουν τς θρησκευτικές πεποιθήσεις των μαθητών

Η υπο­χρέ­ω­ση να απο­κα­λύ­ψεις τις πεποι­θή­σεις σου για να απαλ­λα­γείς από τη θρη­σκευ­τι­κή εκπαί­δευ­ση στο σχο­λείο είναι αντί­θε­τη προς την…