Περιήγηση: ΕΔΥΕΘ

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Συλλαλητήριο ενάντια στην ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις βάσεις στις 12 Μάη

Συλ­λα­λη­τή­ριο την Πέμ­πτη 12 Μάη, στις 7 το από­γευ­μα στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου ενά­ντια στην ελλη­νο­α­με­ρι­κά­νι­κη Συμ­φω­νία που η κυβέρ­νη­ση φέρνει…

Επικαιρότητα
Παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΞ την Δευτέρα 21/2: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς

Η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις διορ­γα­νώ­νει παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών, τη Δευ­τέ­ρα 21 Φλε­βά­ρη, στις…

Κοινωνία
Μεγάλη συγκέντρωση στην Αλεξανδρούπολη ενάντια στις Αμερικανονατοικές βάσεις (ΦΩΤΟ)

Μαχη­τι­κή δια­δή­λω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, αλλά και σε στό­χο αντι­ποί­νων πραγ­μα­το­ποιούν η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενάντια…

Επικαιρότητα
Λιτόχωρο: Μαχητική συγκέντρωση ενάντια στη μετατροπή του σε ορμητήριο πολέμου των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ

Μαχη­τι­κή συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή του Λιτο­χώ­ρου σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου και στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα το…

Εκδηλώσεις
Λιτόχωρο: Συγκέντρωση την Κυριακή 21 Νοέμβρη ενάντια στη μετατροπή του σε ορμητήριο πολέμου

Συγκέ­ντρω­ση ενά­ντια στη μετα­τρο­πή του Λιτό­χω­ρου σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, όπως προ­βλέ­πε­ται στο πλαί­σιο της νέας Συμ­φω­νί­ας «αμοι­βαί­ας αμυ­ντι­κής συν­δρο­μής» ανάμεσα…