Περιήγηση: ΕΕ-Βενεζουέλα

Πολιτική
Ισαποστάκιας Κούλογλου: Ούτε Μαδούρο, ούτε Γκουαϊδό, αλλά με τη… διεθνή νομιμότητα!

Τη… «διε­θνή νομι­μό­τη­τα» (ξέρε­τε, αυτήν που έχουν κάνει λάστι­χο οι ιμπε­ρια­λι­στές κάθε φορά που μακε­λεύ­ουν λαούς) επι­κα­λέ­στη­κε ο ευρω­βου­λευ­τής του…

Διεθνή
Στην αντιδραστική αντιπολίτευση της Βενεζουέλας απονεμήθηκε το βραβείο Ζαχάρωφ — Ανακοίνωση της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει την προ­κλη­τι­κή ενέρ­γεια του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου να απο­νεί­μει το λεγό­με­νο Βρα­βείο Ζαχά­ρωφ στην αντι­δρα­στι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση της Βενεζουέλας,…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ομόφωνη απόφαση για επιβολή οικονομικών κυρώσεων σε βάρος της Βενεζουέλας

Οι υπουρ­γοί Εξω­τε­ρι­κών της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης ενέ­κρι­ναν ομό­φω­να σήμε­ρα την επι­βο­λή οικο­νο­μι­κών κυρώ­σε­ων εις βάρος της Βενε­ζου­έ­λας καθώς και εμπάρ­γκο στην πώλη­ση όπλων, κλι­μα­κώ­νο­ντας την παρέμ­βα­σή στη χώρα. Στην…