Περιήγηση: ΕΕ

Ματιές στην Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Καμία εμπλοκή της χώρας στα δολοφονικά σχέδια των ΝΑΤΟ — ΕΕ — Ισραήλ

Το σύν­θη­μα — απαί­τη­ση για «Λευ­τε­ριά στην Παλαι­στί­νη» αντή­χη­σε δυνα­τά και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, χθες το βρά­δυ, μέσα από τη μεγαλειώδη…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες διακηρύξεις κατά της «τρομοκρατίας» και των «απειλών για την εθνική ασφάλεια»

«Εμείς ως Ευρω­παί­οι πρέ­πει να καθο­ρί­ζου­με ποιος έρχε­ται στην ΕΕ και υπό ποιες προ­ϋ­πο­θέ­σεις», δήλω­σε χτες η πρό­ε­δρος της Κομι­σιόν, Ούρσουλα…

Πολιτική
Επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ: Συνεχίζεται η εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Συνε­χί­ζε­ται η εμπλο­κή των ελλη­νι­κών Ενό­πλων Δυνά­με­ων σε μια σει­ρά σχε­δί­ων του ευρω­α­τλα­ντι­κού άξο­να, κόντρα σε άλλα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα για…