Περιήγηση: Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
ΗΜΕΡΙΔΑ «Δικτατορία του κεφαλαίου: Το αληθινό πρόσωπο του σημερινού “επιτελικού κράτους δικαίου”»

«Φταί­ει ένα “παρα­κρά­τος εγκλη­μα­τι­κών ομά­δων”; Ή το “υπερ­συ­γκε­ντρω­τι­κό κρά­τος”; Βρί­σκε­ται η απά­ντη­ση σε μέτρα “δια­φά­νειας”, “θεσμι­κά αντί­βα­ρα”; Στην “τήρη­ση της…