Περιήγηση: Εθνική αυτοδιάθεση

Πολιτική
«Κάτω από ξένη σημαία» — διδάγματα για τη στάση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο

Η πολε­μι­κή σύγκρου­ση Ρωσί­ας — Ουκρα­νί­ας, κομ­μά­τι της οξυ­νό­με­νης παγκό­σμιας σύγκρου­σης των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων, έφε­ρε πάλι στην πρώ­τη γραμ­μή της…