Περιήγηση: Εθνική Λυρική Σκηνή

Πολιτισμός
Τριακόσιες δωρεάν θέσεις σε ανέργους προσφέρει η ΕΛΣ στη γενική δοκιμή της «Υπνοβάτιδος»

Τρια­κό­σιες δωρε­άν θέσεις σε ανέρ­γους προ­σφέ­ρει η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή, στο πλαί­σιο της κοι­νω­νι­κής πολι­τι­κής της, στη γενι­κή δοκι­μή της…

Εκδηλώσεις
Εθνική Λυρική Σκηνή: 1.500 δωρεάν θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι «Τραβιάτα»

Η Εθνι­κή Λυρι­κή Σκη­νή θα δια­θέ­σει 1.500 δωρε­άν θέσεις για ανέρ­γους στη γενι­κή δοκι­μή της όπε­ρας του Τζου­ζέ­πε Βέρ­ντι «Τρα­βιά­τα»…