Περιήγηση: Εθνική Οδός

Κοινωνία
Ο γενικός γραμματέας των Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. θέτει κάποια ερωτήματα για το χτεσινό χάος στην Εθνική

Σε άρθρο του ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της Ένω­σης Αξιω­μα­τι­κών Αστυ­νο­μί­ας Αττι­κής Κανέλ­λος Νικο­λά­ου ανα­φέ­ρε­ται, με αφορ­μή την καρα­τό­μη­ση του αξιω­μα­τι­κού της…

Κοινωνία
Αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης και τροχαίας την περίοδο του Πάσχα — Τι να προσέξουμε

Στα­δια­κά ανα­πτύσ­σο­νται τα αυξη­μέ­να μέτρα αστυ­νό­μευ­σης και τρο­χαί­ας σε όλη την Ελλά­δα ενό­ψει της εορ­τα­στι­κής περιό­δου του Πάσχα. Στό­χος της…

Κοινωνία
Από την ψυχανάλυση του Έλληνα οδηγού στην πολιτική οικονομία των οδικών ατυχημάτων

Γρά­φει ο Θανά­σης Αλε­ξί­ου // Όταν θέλου­με να εξη­γή­σου­με κοι­νω­νι­κά φαι­νό­με­να, όπως τα οδι­κά ατυ­χή­μα­τα, οφεί­λου­με να τα αντι­με­τω­πί­ζου­με «ουδέ­τε­ρα», ως γεγο­νό­τα, που σε μεγά­λο βαθ­μό είναι ανε­ξάρ­τη­τα από τη θέλη­ση και τις προ­θέ­σεις μας.