Περιήγηση: Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Κοινωνία
Προσφυγόπουλα στα σχολεία: Yπάρχουν κίνδυνοι για την υγεία των παιδιών της χώρας μας; — Απαντήσεις σε 11 ερωτήματα

Εστω και καθυ­στε­ρη­μέ­να το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας έστει­λε στα σχο­λεία ένα σημεί­ω­μα της Εθνι­κής Σχο­λής Δημό­σιας Υγεί­ας που απα­ντά σε συγκεκριμένα…