Περιήγηση: εθνικισμός

Διεθνή
Ηλίθιοι χωρίς σύνορα: Νορβηγοί ακροδεξιοί μπέρδεψαν άδεια καθίσματα λεωφορείου με.…“τρομοκράτες”

Περί­γε­λος έχει γίνει στη Νορ­βη­γία μια δια­δι­κτυα­κή ομά­δα εθνι­κι­στών που σε μια φωτο­γρα­φία ενός άδειου λεω­φο­ρεί­ου είδαν… γυναί­κες με μπούρκα.…

Πολιτική
Ελ. Βαγενάς για ελληνοτουρκικά, έξαρση εθνικισμού στα Βαλκάνια και διπλωματική κρίση Ολλανδίας — Τουρκίας

Οι λαοί να γυρί­σουν την πλά­τη στον εθνι­κι­σμό και να παλέ­ψουν για τα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντά τους Μιλή­σα­με στην εκπο­μπή ΑΤΕΧΝΩΣ…