Περιήγηση: Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο

Τεκμήρια
Το ιδρυτικό κείμενο του ΕΑΜ

ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 1. — Από τους αντι­προ­σώ­πους των κάτω­θι υπο­γρα­φο­μέ­νων κομ­μά­των ιδρύ­ε­ται το Εθνι­κόν Απε­λευ­θε­ρω­τι­κόν Μέτω­πον Ελλάδας…