Περιήγηση: Εθνικό Θέατρο

Θέατρο
Παραιτήθηκε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Δ. Λιγνάδης

Παραι­τή­θη­κε ο Καλ­λι­τε­χνι­κός Διευ­θυ­ντής του Εθνι­κού Θεά­τρου, Δημή­τρης Λιγνά­δης. Η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, Λίνα Μεν­δώ­νη, ανα­κοί­νω­σε πως έκα­νε δεκτή την παραίτηση…

Θέατρο
Για το σκεπτικό της θέσης του ΣΕΗ σε σχέση με τη μετονομασία αίθουσας στο «ΡΕΞ»

Την Πέμ­πτη 24 Οκτώ­βρη πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ΔΣ του Εθνι­κού Θεά­τρου. Στη συνε­δρί­α­ση αυτή, το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών (ΣΕΗ) τοπο­θε­τή­θη­κε σχε­τι­κά με…