Περιήγηση: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ)

Οικονομία
Όλα τα ‘χει ο μπαξές για τους επιχειρηματικούς ομίλους…

◾  Σει­ρά από νέες «εμβλη­μα­τι­κές» παρεμ­βά­σεις με εξει­δι­κεύ­σεις στο­χευ­μέ­νες στην τόνω­ση της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και βέβαια για την…