Περιήγηση: Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών

Κοινωνία
ΕΣΥΝ: Αντίθετα αποτελέσματα θα έχει η δημιουργία χώρων «εποπτευόμενης χρήσης» ναρκωτικών

Την κατη­γο­ρη­μα­τι­κή του αντί­θε­ση στην προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης με τη σύμπνοια κομ­μά­των της αντι­πο­λί­τευ­σης για τη δημιουρ­γία χώρων «επο­πτευό­με­νης χρήσης»…