Περιήγηση: Εικαστικές τέχνες

Εικαστικές Τέχνες
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Γρά­φει ο Κώστας Ευαγ­γε­λά­τος // Ζωγρά­φος, Λογο­τέ­χνης, Θεω­ρη­τι­κός της Τέχνης. Κοι­νές πολι­τι­στι­κές συντε­ταγ­μέ­νες επη­ρε­ά­ζουν καθο­ρι­στι­κά την καλ­λι­τε­χνι­κή έκφρα­ση, που μετασχηματίζεται…