Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Ειρηναίος Μαράκης

Ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης γεν­νή­θη­κε στα Χανιά το 1986, από­φοι­τος της τεχνι­κής εκπαί­δευ­σης. Συμ­με­τέ­χει με ποι­ή­μα­τα του στα συλ­λο­γι­κά έργα (e‑books) ενώ ποι­ή­μα­τα του έχουν δημο­σιευ­τεί σε διά­φο­ρες λογο­τε­χνι­κές σελί­δες. Αρθρο­γρα­φεί στην εφη­με­ρί­δα Αγώ­νας της Κρή­της καθώς και στο δια­δι­κτυα­κό πολι­τι­κό και πολι­τι­στι­κό περιο­δι­κό Ατέ­χνως. Δια­τη­ρεί το ιστο­λό­γιο Λογο­τε­χνία και Σκέψη.

Κοινωνία
Εργαζόμενοι e‑food: Συγκέντρωση και μηχανοκίνητη πορεία στα Χανιά

Κεί­με­νο, φωτο­γρα­φί­ες: Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας εργα­ζό­με­νων στην efood, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία της Δημο­τι­κής Αγο­ράς στα Χανιά. Ακο­λού­θη­σε μηχανοκίνητη…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Χανιά: Παρουσίαση του βιβλίου «Εταιρεία Θεάτρου Μνήμη — Θέατρο Κυδωνία. 20 χρόνια θέατρο στα Χανιά»

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // Το βιβλίο της Ιωάν­νας Ρεμε­διά­κη «Εται­ρεία Θεά­τρου Μνή­μη — Θέα­τρο Κυδω­νία. 20 χρό­νια θέα­τρο στα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο