Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Ειρηναίος Μαράκης

Ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης γεν­νή­θη­κε στα Χανιά το 1986, από­φοι­τος της τεχνι­κής εκπαί­δευ­σης. Συμ­με­τέ­χει με ποι­ή­μα­τα του στα συλ­λο­γι­κά έργα (e‑books) ενώ ποι­ή­μα­τα του έχουν δημο­σιευ­τεί σε διά­φο­ρες λογο­τε­χνι­κές σελί­δες. Αρθρο­γρα­φεί στην εφη­με­ρί­δα Αγώ­νας της Κρή­της καθώς και στο δια­δι­κτυα­κό πολι­τι­κό και πολι­τι­στι­κό περιο­δι­κό Ατέ­χνως. Δια­τη­ρεί το ιστο­λό­γιο Λογο­τε­χνία και Σκέψη.

Λογοτεχνία
Αισιόδοξο

Γρά­φει ο Ειρη­ναί­ος Μαρά­κης // στη Ν.Κ Κοι­τά­με αρι­στε­ρά στα­θε­ρά κι αμε­τα­κί­νη­τα. Τα γένια ασπρί­ζουν χάνε­ται το κόκ­κι­νο χρώ­μα τους…

Μετάβαση στο περιεχόμενο