Περιήγηση: Ειρηνοδικείο

Κοινωνία
Το Ειρηνοδικείο αναγνώρισε σε 23χρονο το δικαίωμα να δηλώνει κορίτσι, χωρίς να έχει κάνει επέμβαση

Η αλλα­γή του φύλου στη ληξιαρ­χι­κή πρά­ξη γέν­νη­σης, στην αστυ­νο­μι­κή ταυ­τό­τη­τα και σε άλλα δημό­σια έγγρα­φα, δεν προ­ϋ­πο­θέ­τει ιατρι­κές επεμβάσεις…