Περιήγηση: Εισαγγελία Αθηνών

Επικαιρότητα
Έρευνα για διασπορά ψευδών ειδήσεων από την Εισαγγελία Αθηνών για τις δηλώσεις Γιαννακού

Έρευ­να για δια­σπο­ρά ψευ­δών ειδή­σε­ων διέ­τα­ξε η προϊ­στα­μέ­νη της Εισαγ­γε­λί­ας Πρω­το­δι­κών Αθη­νών Σωτη­ρία Παπα­γε­ωρ­γα­κο­πού­λου με αφορ­μή τις δηλώ­σεις του προέδρου…