Περιήγηση: Εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Παιδεία
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για τις εξαγγελίες που αφορούν την Παιδεία στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο

«Οι εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για την αλλα­γή στο σύστη­μα εισα­γω­γής στα πανε­πι­στή­μια και μάλι­στα από φέτος, δικαί­ως προ­κα­λούν μεγά­λη αγανάκτηση…