Περιήγηση: Εισβολή στην Ουκρανία

Απόψεις
Η στάση των κομμουνιστών απέναντι στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η ενδοι­μπε­ρια­λι­στι­κή δια­μά­χη μετα­ξύ των δυνά­με­ων του Ευρω­α­τλα­ντι­σμου (ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και της Ρωσί­ας με επί­κε­ντρο την Ουκρανία…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Κινητοποίηση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Ελευσίνας ενάντια στην εμπλοκή της χώρας

Στιγ­μιό­τυ­πα από τη συγκέ­ντρω­ση που έγι­νε στην Πέμ­πτη έξω από το στρα­τιω­τι­κό αερο­δρό­μιο της Ελευ­σί­νας, από όπου, τις προη­γού­με­νες ημέρες,…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Εκδήλωση ΚΕ ΚΚΕ στη Λαμία: Ο αγώνας του ΕΛΑΣ απέδειξε πως όταν ο λαός αποφασίσει, μπορεί να νικήσει — Η στάση του ΚΚΕ φωτίζει την πραγματική και μοναδική διέξοδο για το λαό (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Σε κλί­μα αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης η εκδή­λω­ση στη Λαμία για τα 80 χρό­νια από την ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ Εκα­το­ντά­δες μέλη και…

Επικαιρότητα
Αιχμηρή ανάρτηση της Ρωσικής πρεσβείας προς κυβέρνηση-ΜΜΕ: «Να σταματήσει η αντιρωσική προπαγάνδα»

Την αντί­δρα­ση της πρε­σβεί­ας της Ρωσί­ας προ­κά­λε­σε η φωτα­γώ­γη­ση της Βου­λής και άλλων σημεί­ων της Αθή­νας (Συντρι­βά­νι Ομό­νοιας, Τεχνό­πο­λη, κλπ),…

Διεθνή
Έμπαινε Πούτιν, έμπαινε…

«Εγέρ­θη ο μαρ­μα­ρω­μέ­νος Βασι­ληάς», «Ολό­κλη­ρη η ιστο­ρι­κή για την ανθρω­πό­τη­τα ομι­λία του Ρώσου προ­έ­δρου», «Αρχι­στρά­τη­γος Πού­τιν, Νέων Βυζα­ντι­νών Δυνά­με­ων του…