Περιήγηση: Εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Διεθνή
Ρωσία: Ο φόβος της Επανάστασης και η λύση της στρατιωτικής δικτατορίας

Μια συνέ­ντευ­ξη που συζη­τή­θη­κε ήταν αυτή που παρα­χώ­ρη­σε πρό­σφα­τα ο επι­κε­φα­λής του ρωσι­κού ιδιω­τι­κού στρα­τού «Βάγκνερ», Γιε­βγκέ­νι Πρι­γκό­ζιν, στον δημοσιογράφο…

Επικαιρότητα
Στην Αθήνα σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας με αιτήματα για παροχή επιπλέον όπλων!

Στην Αθή­να βρί­σκε­ται σήμε­ρα ο Ουκρα­νός υπουρ­γός Άμυ­νας Ολε­ξίι Ρέζ­νι­κoφ, καθώς η εμπλο­κή της χώρας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρανία…

Πολιτική
Για τη λεγόμενη «Παγκόσμια Αντιιμπεριαλιστική Πλατφόρμα» και την επιζήμια και αποπροσανατολιστική τοποθέτησή της

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ Η εκδή­λω­ση του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία όξυ­νε τις αντι­θέ­σεις στις…

Διεθνή
G20: Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το ψήφισμα καταδίκης ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία

Οι σφο­δρές ενδοϊ­μπε­ρια­λι­στι­κές αντι­θέ­σεις, που βρί­σκο­νται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη, απο­τυ­πώ­θη­καν και πάλι στην Σύνο­δο των υπουρ­γών Οικο­νο­μι­κών και των Κεντρικών…

Πολιτική
Φυλλάδιο του ΚΚΕ: Ένας χρόνος πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία — Δεν διαλέγουμε στρατόπεδο ληστών, μόνη μας ελπίδα η πάλη των λαών!

Να στα­μα­τή­σει η συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο στην Ουκρα­νία! Δεν δια­λέ­γου­με στρα­τό­πε­δο ληστών, μόνη μας ελπί­δα η πάλη…

Επικαιρότητα
Ένας χρόνος πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία: Ακόμα πιο κοντά ο κίνδυνος γενικευμένης σύγκρουσης

Ένας χρό­νος συμπλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα από τη ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία και όλα δεί­χνουν ότι η ιμπε­ρια­λι­στι­κή σύγκρου­ση ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας στην…

Απόψεις
Ένας χρόνος πόλεμος στην Ουκρανία: Το ΚΚΕ στην σωστή πλευρά της ιστορίας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Ένας χρό­νος συμπλη­ρώ­νε­ται στις 24 Φλε­βά­ρη από  την έναρ­ξη της «Ειδι­κής Στρα­τιω­τι­κής Επι­χεί­ρη­σης», δηλα­δή της ρωσι­κής στρατιωτικής…

Επικαιρότητα
Το ΚΚΕ γερά στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο — του Ελισαίου Βαγενά

Δώδε­κα μέρες πριν ο Βλ. Πού­τιν ανα­κοι­νώ­σει την «Ειδι­κή στρα­τιω­τι­κή επι­χεί­ρη­ση», όπως χαρα­κτή­ρι­σε τη ρωσι­κή στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή στα εδά­φη της…