Περιήγηση: Εισιτήρια

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Ο υπουργός Κ. Καραμανλής αντί να βρίζει, να μειώσει το κόστος μεταφορών για το λαό

Σε σχό­λιο για την τοπο­θέ­τη­ση του υπουρ­γού Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών Κ. Καρα­μαν­λή περί «απο­βρα­σμά­των της κοι­νω­νί­ας» το Γρα­φείο Τύπου της…

Πολιτική
Δωρεάν — ελεύθερα διόδια και μειωμένα εισιτήρια για τη μετακίνηση των πολιτών τις γιορτές του Πάσχα ζητά το ΚΚΕ με Ερώτηση

Ερώ­τη­ση προς τους υπουρ­γούς Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών και Οικο­νο­μι­κών κατέ­θε­σε η Κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ, ζητώ­ντας τη δωρε­άν — ελεύθερα…