Περιήγηση: ΕΚΑ

Πολιτική
Απροκάλυπτα ψεύδη του «ΠΡΙΝ»

Απρο­κά­λυ­πτα ψεύ­δη επι­στρα­τεύ­ουν δυνά­μεις του οπορ­του­νι­σμού, νομί­ζο­ντας πως έτσι θα ανα­κό­ψουν την πορεία συνε­πών αγω­νι­στών και προ­ο­δευ­τι­κών ανθρώ­πων, που παίρνουν…

Επικαιρότητα
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Αγωνιστική απάντηση στη νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και τα συνδικάτα — Όλοι στην απεργία στις 24 Σεπτέμβρη

Πλα­τύ κάλε­σμα απερ­για­κής απά­ντη­σης στο νομο­σχέ­διο με το οποίο η κυβέρ­νη­ση χτυ­πά Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, απηύ­θυ­νε το συλλαλητήριο…

Επικαιρότητα
Όλοι στα σημερινά συλλαλητήρια 🚩 Όλοι στην απεργία 24 Σεπτέμβρη

🚩 Ταξι­κή, αγω­νι­στι­κή απά­ντη­ση στο «ανα­πτυ­ξια­κό» πολυ­νο­μο­σχέ­διο που επι­τί­θε­ται στις Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις και τη συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση 🔻 🚩 Κινη­το­ποι­ή­σεις σήμερα…

Επικαιρότητα
Η “ανεξάρτητη“δικαιοσύνη καταργεί και διορίζει συνδικαλιστικές ηγεσίες

Μια πολύ περί­ερ­γη κι ύπο­πτη από­φα­ση της “ανε­ξάρ­τη­της δικαιο­σύ­νης”, για λογα­ρια­σμό των τρα­πε­ζι­τών και της κυβέρ­νη­σης, καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η…