Περιήγηση: Εκδόσεις Άλφα πι

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Κωνσταντίνος Ν. Κανελλάκης, ο αυτοδίδακτος λόγιος της Χίου και η πολύπλευρη προσφορά του στο χιακό πολιτισμό

 Επι­μέ­λεια Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αθη­νάς Κ. Ζαχα­ρού — Λου­τρά­ρη Κων­στα­ντί­νος Ν. Κανελ­λά­κης (1840–1916) Ο αυτο­δί­δα­κτος λόγιος της Χίου και η πολύ­πλευ­ρη προ­σφο­ρά του…