Περιήγηση: Εκδόσεις Διεθνές Βήμα

Βιβλίο
Βιβλίο: «Η ιστορία μας γράφεται ακόμη: Η διαδρομή τριών Κινεζο-Κουβανών στρατηγών στην Κουβανική Επανάσταση»

«Η ιστο­ρία μας γρά­φε­ται ακό­μη: Η δια­δρο­μή τριών Κινε­ζο-Κου­βα­νών στρα­τη­γών στην Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση» των Αρμά­ντο Τσόι, Γου­στά­βο Τσούι, Μοϊ­σές Σίο…

Βιβλιοπαρουσιάσεις
«OI ΦΤΩΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ” ΤΩΝ ΗΠΑ»

Γρά­φει η Άννε­κε Ιωαν­νά­του // Τα παρα­πά­νω λόγια βρί­σκο­νται στο εξώ­φυλ­λο ενός πολύ διδα­κτι­κού βιβλί­ου που κυκλο­φό­ρη­σε πρό­σφα­τα στα ελληνικά…